Bell Schedules

KINDERGARTEN BELL
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:03 AM
School Begins 8:05 AM
ELA/Social Studies 8:05 AM 10:20 AM 135 min
ELD 10:20 AM 11:00 AM 40 min
Lunch 11:00 AM 11:45 AM 45 min
ELA/Social Studies 11:45 AM 12:00 PM 15 min
Math/Science 12:00 PM 1:00 PM 60 min
Recess 1:00 PM 1:15 PM 15 min
Math/Science 1:15 PM 1:55 PM 40 min
LCAP Math Enrichment 1:55 PM 2:15 PM 20 min
Dismissal 2:15 PM
1ST GRADE BELL
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:03 AM
School Begins 8:05 AM
ELA/Social Studies 8:05 AM 10:20 AM 135 min
ELD 10:20 AM 11:00 AM 40 min
Lunch 11:00 AM 11:45 AM 45 min
ELA/Social Studies 11:45 AM 12:00 PM 15 min
Math/Science 12:00 PM 1:00 PM 60 min
Recess 1:00 PM 1:15 PM 15 min
Math/Science 1:15 PM 2:15 PM 60 min
LCAP Math Enrichment 1:55 PM 2:15 PM 20 min
Dismissal 2:15 PM
2ND GRADE BELL
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:03 AM
School Begins 8:05 AM
ELD 8:05 AM 8:45 AM 40 min
ELA/Social Studies 8:45 AM 9:35 AM 50 min
Recess 9:35 AM 9:50 AM 15 min
ELA/Social Studies 9:50 AM 11:30 AM 100 min
Math/Science 11:30 AM 11:45 AM 15 min
Lunch 11:45 AM 12:30 PM 45 min
Math/Science 12:30 PM 1:55 PM 85 min
LCAP Math Enrichment 1:55 PM 2:15 PM 20 min
Dismissal 2:15 PM
3RD GRADE BELL
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:03 AM
School Begins 8:05 AM
ELD 8:05 AM 8:45 AM 40 min
ELA/Social Studies 8:45 AM 9:35 AM 50 min
Recess 9:35 AM 9:50 AM 15 min
ELA/Social Studies 9:50 AM 11:40 AM 110 min
Math/Science 11:40 AM 11:45 AM 5 min
Lunch 11:45 AM 12:30 PM 45 min
Math/Science 12:30 PM 1:55 PM 85 min
LCAP Math Enrichment 1:55 PM 2:15 PM 20 min
Dismissal 2:15 PM
4TH GRADE BELL
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:03 AM
School Begins 8:05 AM
ELD 8:05 AM 8:45 AM 40 min
ELA/Social Studies 8:45 AM 9:55 AM 70 min
Recess 9:55 AM 10:10 AM 15 min
ELA/Social Studies 10:10 AM 11:40 AM 90 min
Math/Science 11:40 AM 12:30 PM 50 min
Lunch 12:30 PM 1:15 PM 45 min
Math/Science 1:15 PM 2:30 PM 75 min
LCAP Math Enrichment 2:30 PM 2:50 PM 20 min
Dismissal 2:50 PM
5TH GRADE BELL
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:03 AM
School Begins 8:05 AM
ELD 8:05 AM 8:45 AM 40 min
ELA/Social Studies 8:45 AM 9:55 AM 70 min
Recess 9:55 AM 10:10 AM 15 min
ELA/Social Studies 10:10 AM 11:05 AM 55 min
Math/Science 11:05 AM 12:30 PM 85 min
Lunch 12:30 PM 1:15 PM 45 min
Math/Science 1:15 PM 2:30 PM 75 min
LCAP Math Enrichment 2:30 PM 2:50 PM 20 min
Dismissal 2:50 PM
KINDERGARTEN BELL | Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:03 AM
School Begins 8:05 AM
ELA/Social Studies 8:05 AM 9:25 AM 80 min
ELD 9:25 AM 10:05 AM 40 min
Recess 10:05 AM 10:35 AM 30 min
Lunch 10:35 AM 11:20 AM 45 min
Math/Science 11:20 AM 12:45 PM 85 min
Dismissal 12:45 PM
1ST & 2ND GRADE BELL | Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:03 AM
School Begins 8:05 AM
ELA/Social Studies 8:05 AM 9:30 AM 85 min
Recess 9:30 AM 9:45 AM 15 min
ELA/Social Studies 9:45 AM 10:10 AM 25 min
ELD 10:10 AM 10:50 AM 40 min
Lunch 10:50 AM 11:35 AM 45 min
Math/Science 11:35 AM 12:45 PM 70 min
Dismissal 12:45 PM
3RD GRADE BELL | Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:03 AM
School Begins 8:05 AM
ELA/Social Studies 8:05 AM 9:45 AM 100 min
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
ELA/Social Studies 10:00 AM 10:10 AM 10 min
ELD 10:10 AM 10:50 AM 40 min
Math/Science 10:50 AM 11:25 AM 35 min
Lunch 11:25 AM 12:10 PM 45 min
Math/Science 12:10 PM 12:45 PM 35 min
Dismissal 12:45 PM
4TH & 5TH GRADE BELL | Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:03 AM
School Begins 8:05 AM
ELA/Social Studies 8:05 AM 9:45 AM 100 min
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
ELA/Social Studies 10:00 AM 10:10 AM 10 min
ELD 10:10 AM 10:50 AM 40 min
Math/Science 10:50 AM 11:25 AM 35 min
Lunch 11:25 AM 12:10 PM 45 min
Math/Science 12:10 PM 1:10 PM 60 min
Dismissal 1:10 PM
KINDERGARTEN BELL | Fog Delay
Description / Period Start Time End Time Length
School Begins 10:00 AM
ELD 10:00 AM 10:35 AM 35 min
Lunch 10:35 AM 11:20 AM 45 min
ELA/Social Studies 11:20 AM 1:00 PM 100 min
Math/Science 1:00 PM 1:30 PM 30 min
Recess 1:30 PM 1:45 PM 15 min
Math/Science 1:45 PM 1:55 PM 10 min
Dismissal 1:55 PM
1ST GRADE BELL | Fog Delay
Description / Period Start Time End Time Length
School Begins 10:00 AM
ELA/Social Studies 10:00 AM 10:35 AM 35 min
Lunch 10:35 AM 11:20 AM 45 min
ELA/Social Studies 11:20 AM 12:30 PM 70 min
ELD 12:30 PM 1:00 PM 30 min
Recess 1:00 PM 1:15 PM 15 min
Math/Science 1:15 PM 1:55 PM 40 min
Dismissal 1:55 PM
2ND GRADE BELL | Fog Delay
Description / Period Start Time End Time Length
School Begins 10:00 AM
ELA/Social Studies 10:00 AM 10:35 AM 35 min
Lunch 10:35 AM 11:20 AM 45 min
ELA/Social Studies 11:20 AM 12:15 PM 55 min
ELD 12:15 PM 12:45 PM 30 min
Math/Science 12:45 PM 1:00 PM 15 min
Recess 1:00 PM 1:15 PM 15 min
Math/Science 1:15 PM 1:55 PM 40 min
Dismissal 1:55 PM
3RD GRADE BELL | Fog Delay
Description / Period Start Time End Time Length
School Begins 10:00 AM
ELA/Social Studies 10:00 AM 11:25 AM 85 min
Lunch 11:25 AM 12:10 PM 45 min
ELD 12:10 PM 12:45 PM 35 min
Math/Science 12:45 PM 1:55 PM 70 min
Dismissal 1:55 PM
4TH GRADE BELL | Fog Delay
Description / Period Start Time End Time Length
School Begins 10:00 AM
ELA/Social Studies 10:00 AM 11:25 AM 85 min
Lunch 11:25 AM 12:10 PM 45 min
Math/Science 12:10 PM 1:45 PM 95 min
ELD 1:45 PM 2:30 PM 45 min
Dismissal 2:30 PM
5TH GRADE BELL | Fog Delay
Description / Period Start Time End Time Length
School Begins 10:00 AM
ELA/Social Studies 10:00 AM 11:30 AM 90 min
Math/Science 11:30 AM 12:10 PM 40 min
Lunch 12:10 PM 12:55 PM 45 min
Math/Science 12:55 PM 1:45 PM 50 min
ELD 1:45 PM 2:30 PM 45 min
Dismissal 2:30 PM